Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 26
Exkl. moms

Analysis and Proposals for Better Access to Charging Infrastructure for Home Charging Regardless of Housing Type

This is an English version of the report Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform (ER 2021:24).

Identifierare: ER 2022:04
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 138
ISBN 978-91-7993-071-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Delrapport inom uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Översyn över uppdrag, regelverk, statliga stöd, avdrag och krav.

Energimyndigheten och Trafikverket har ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Denna delrapport inom uppdraget innehåller en översyn över uppdrag regelverk, statliga stöd, avdrag och krav inom området.

Identifierare: ER 2023:06
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 71
ISBN 978-91-7993-111-7
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Framtidens elektrifierade samhälle

Analys för en hållbar elektrifiering.

Rapporten analyserar hur elektrifieringen kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan. Utifrån analyserna av de energipolitiska målen och miljömålen har åtta fokusområden identifierats där vi ser att arbete behöver göras framöver för att elektrifieringen ska bli hållbar. Analyser görs även över drivkrafter och utmaningar för användarsektorerna, möjlighet till flexibel elanvändning och elmarknadsanalyser.

Identifierare: ER 2021:28
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 177
ISBN 978-91-7993-038-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Från eget ägande till hållbar mobilitet som tjänst

Lärdomar och erfarenheter av Maas-introduktionen på tre platser i Sverige

Den här rapporten sammanfattar lärdomar och erfarenheter från tre svenska platser i deras arbete med att utveckla och implementera en plattform för hållbar mobilitet som tjänst. Den är framtagen inom ramen för Energimyndighetens projekt Hållbar mobilitet som tjänst. Rapporten riktar sig till dig som står inför att initiera eller upphandla hållbar mobilitet som tjänst.

Identifierare: ER 2020:29
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 36
ISBN 978-91-89184-82-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Slutrapport.

Energimyndigheten och Trafikverket har haft ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas och detta är uppdragets slutrapport. En målbild för framtidens laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas har tagits fram och med utgångspunkt i den och analyser om vad bland annat en ändamålsenlig utbyggnad innebär har ett handlingsprogram formulerats.
Handlingsprogrammet omfattar förslag på 55 åtgärder i en rad områden som bedöms vara angelägna för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Identifierare: ER 2023:23
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 127
ISBN 978-91-7993-142-1
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Implementation programme for recharging and hydrogen refuelling infrastructure

This is the final report of the Government’s joint mission for the Swedish Energy Agency and the Swedish Transport Administration to develop a implementation programme for recharging and hydrogen refuelling infrastructure.The implementation programme includes 55 proposed measures in a number of areas deemed urgent to promote the expansion of recharging and hydrogen refuelling infrastructure.

Identifierare: ER 2024:14
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 130
ISBN 978-91-7993-167-4
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Informationsstöd om elbussupplägg till kollektivtrafikhuvudmän

inom ramen för den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)

Regeringen gav år 2016 Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med fem andra myndigheter, ta fram en strategisk plan för omställning till en fossilfri transportsektor (SOFT). Syftet är att bidra till målet om minst 70 % minskning av växthus-gasutsläppen till 2030. Inom området ”administrativa styrmedel” finns en åtgärd som handlar om att öka kunskapen hos kollektivtrafikens aktörer vilket är syftet med denna rapport.

Identifierare: ER 2019:3
Utgivningsår: 2019
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Klimatpremie för elbussar

Elbusspremien är ett statligt stöd för aktörer som bedriver kollektivtrafik.

Syftet med elbusspremien är att täcka delar av den merkostnad som köpet av en elbuss innebär och att främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Identifierare: ET 2024:02
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 1
ISBN 978-91-7993-156-8
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Klimatpremie för lätta lastbilar

Klimatpremien kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny eldriven lätt lastbil.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Identifierare: ET 2024:03
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 1
ISBN 978-91-7993-156-8
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Klimatpremie för miljöarbetsmaskiner

Klimatpremie kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny miljöarbetsmaskin.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Identifierare: ET 2024:05
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 1
ISBN 978-91-7993-160-5
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Klimatpremie för tunga lastbilar

Klimatpremie för tunga lastbilar kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny eldriven lastbil, miljölastbil eller en fordonsgaslastbil.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Identifierare: ET 2024:04
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 1
ISBN 978-91-7993-159-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag.

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Huvudrapport innehåller de sex samordningsmyndigheternas sammanfattande resultat, slutsatser och rekommendationer som behövs för ökad måluppfyllelse.

Identifierare: ER 2020:3
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-35-0
Format: -
Lagersaldo: 13
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Luftfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs förutsättningarna för en omställning till fossilfri luftfart och förslag på möjliga styrmedel som bör utredas vidare lämnas.

Identifierare: ER 2017:14
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Rapportering 2022.

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket följt upp samhällets elektrifiering till 2045. Rapporten innehåller en bedömning av elbehovet till 2045 och förutsättningarna för elsystemet att gå i takt med ett ökat elbehov. Rapporten innehåller även en bedömning av elmarknaden samt en uppföljning av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastrukturen för vätgas.

Identifierare: ER 2023:2
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 51
ISBN 978-91-7993-105-6
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna omställningen till en fossilfri transportsektor. Denna rapport är en delredovisning och omfattar en sammanställning av identifierade hinder och pågående aktiviteter inom området, samt en beskrivning av det fortsatta arbetet i uppdraget. En sammanställning av ”Öppet forum” ingår, där olika aktörer bidrog med synpunkter på hur de ser på omställningen. Uppdraget genomförs i samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Identifierare: ER 2016:25
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Plan för uppföljning och utvärdering av omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs en plan för uppföljning och utvärdering av transportsektorns omställning till fossilfrihet ska. Uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg för att veta om och hur målet kan nås.

Identifierare: ER 2017:11
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Redovisning av effektkedjor

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. I uppgiften ingår att, med bidrag från Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket, ta fram en strategisk plan för omställning. Den strategiska planen lämnades in till regeringen den 28 april. Detta är en underlagsrapport som beskriver hur arbetet med den strategiska planen samt prioriteringen av förslagen i planen har bedrivits.

Identifierare: ER 2017:13
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet - slutrapport

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag

Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) har pågått 2016-2019 och sammanfattas i denna rapport. Slutrapporten innehåller en sammanfattning av uppföljningen av den strategiska planen (som tidigare tagits fram i uppdraget) samt en beskrivning av genomförda aktiviteter i uppdraget. Rapporten innehåller även en utvärdering av arbetssättet inom samordningsuppdraget samt en beskrivning av hur myndigheterna avser att fortsätta samverkan efter att uppdraget avslutats.

Identifierare: ER 2020:17
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 59
ISBN 978-91-89184-61-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet

Statusrapport över genomförda aktiviteter 2017-2018

Rapporten beskriver arbetet med det nationella samordningsuppdraget (SOFT) sedan den strategiska planen avrapporterades i april 2017. Rapporten ger en bild av hur det går med genomförandet av den strategiska planen och hur status ser ut för de aktiviteter som presenterades där. Syftet med rapporten är också att kort beskriva arbetet framöver och kommande utmaningar under 2019.

Identifierare: ER 2019:2
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sjöfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. Rapporten beskriver vilka möjligheter och utmaningar som finns idag för en omställning till fossilfrihet för inrikes och utrikes sjöfart, hur statens rådighet ser ut och vilka styrmedel som finns att tillgå.

Identifierare: ER 2017:10
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Sex myndigheter har tillsammans tagit fram denna strategiska plan för omställning av transportsektorn. Den innehåller ett antal grundläggande principer för omställningen, samt en rad åtaganden som de sex myndigheterna kommer att genomföra, och förslag på styrmedel och andra insatser som regeringen och andra aktörer kan besluta om.

Identifierare: ER 2017:07
Utgivningsår: 2017
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i bensin och diesel

Denna rapport är en sammanfattning över viktiga ställningstaganden vid utformningen av ett långsiktigt styrmedel för att ersätta bensin och diesel. Rapporten innehåller även information om marknadsläget, marknadsförutsättningar och potentialer för tillförsel av biomassa. Rapporten är framtagen i samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Identifierare: ER 2016:30
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2015

Transportsektorns energianvändning är en återkommande statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008. Rapporten ersätter tidigare utgåva ES 2016:02.

Identifierare: ES 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2016

Transportsektorns energianvändning är en årlig statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Identifierare: ES 2017:1
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Underlagsrapport till Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Föreliggande underlagsrapport utgör en uppföljning och ett fördjupat kunskapsunderlag till kontrollstationens huvudrapport. Underlagsrapporten ligger till grund för huvudrapportens slutsatser och rekommendationer, som de sex samordningsmyndigheterna står bakom.

Identifierare: ER 2020:04
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-39-8
Format: -
Lagersaldo: 13
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 26