Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 40
Exkl. moms

Analysis and Proposals for Better Access to Charging Infrastructure for Home Charging Regardless of Housing Type

This is an English version of the report Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform (ER 2021:24).

Identifierare: ER 2022:04
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 138
ISBN 978-91-7993-071-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Delrapport inom uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Översyn över uppdrag, regelverk, statliga stöd, avdrag och krav.

Energimyndigheten och Trafikverket har ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Denna delrapport inom uppdraget innehåller en översyn över uppdrag regelverk, statliga stöd, avdrag och krav inom området.

Identifierare: ER 2023:06
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 71
ISBN 978-91-7993-111-7
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2016

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2016 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2017:12
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2017

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2017 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2018:17
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2018

Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten.

Rapporten är en gemensam redovisning av den rapportering som Energimyndigheten årligen tar in med stöd av drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten. Det är en årligen återkommande rapport och i årets version har vi lyft fram resultaten mera och beskrivningarna av regelverken ligger längre bak i rapporten. Vidare har vi även beskrivit ändringar i och nya bestämmelser som berör hanteringen av drivmedel. Vid halvårsskiftet trädde reduktionsplikten ikraft och det innebär att bestämmelserna har haft påverkan.

Identifierare: ER 2019:14
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2019

Rapporten beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel levererade under 2019.

Identifierare: ER 2020:26
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-76-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2020

Rapporten beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel levererade under samt till och med 2020.

Identifierare: ER 2021:29
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 42
ISBN 978-91-7993-039-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2021

Rapporten redovisar sammanställda uppgifter baserat på rapportering enligt drivmedelslagen, lagen om hålbarhetskriterier för biodrivmedel och lagen om reduktionsplikt för bensin, diesel och flygfotogen. Innehåller bland annat infromation om vilka biodrivmedel som används, vilka råvaror de har producerats av och dess ursprung samt hur biodrivmedlen bidragit till att minska drivmedlens klimatpåverkan.

Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2022:08
Utgivningsår: 2022
ISBN 978-91-7993-076-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2022

Resultat och analys av rapportering enligt regelverken för hållbarhetskriterier, reduktionsplikt och drivmedelslag.

Rapporten redovisar sammanställda uppgifter baserat på rapportering enligt drivmedelslagen, lagen om hålbarhetskriterier för biodrivmedel och lagen om reduktionsplikt för bensin, diesel och flygfotogen. Innehåller bland annat information om vilka biodrivmedel som används, vilka råvaror de har producerats av och dess ursprung samt hur biodrivmedlen bidragit till att minska drivmedlens klimatpåverkan.
Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2023:19
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 36
ISBN 978-91-7993-134-6
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel och biobränslen 2015

Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Rapporten redovisar resultatet från rapporteringen av drivmedel och biobränslen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen.

Identifierare: ER 2016:12
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Framtidens elektrifierade samhälle

Analys för en hållbar elektrifiering.

Rapporten analyserar hur elektrifieringen kan bidra till ett försörjningstryggt, konkurrenskraftigt och ekologiskt hållbart energisystem på ett sätt som minimerar negativ miljö- och hälsopåverkan. Utifrån analyserna av de energipolitiska målen och miljömålen har åtta fokusområden identifierats där vi ser att arbete behöver göras framöver för att elektrifieringen ska bli hållbar. Analyser görs även över drivkrafter och utmaningar för användarsektorerna, möjlighet till flexibel elanvändning och elmarknadsanalyser.

Identifierare: ER 2021:28
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 177
ISBN 978-91-7993-038-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Från eget ägande till hållbar mobilitet som tjänst

Lärdomar och erfarenheter av Maas-introduktionen på tre platser i Sverige

Den här rapporten sammanfattar lärdomar och erfarenheter från tre svenska platser i deras arbete med att utveckla och implementera en plattform för hållbar mobilitet som tjänst. Den är framtagen inom ramen för Energimyndighetens projekt Hållbar mobilitet som tjänst. Rapporten riktar sig till dig som står inför att initiera eller upphandla hållbar mobilitet som tjänst.

Identifierare: ER 2020:29
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 36
ISBN 978-91-89184-82-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Slutrapport.

Energimyndigheten och Trafikverket har haft ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas och detta är uppdragets slutrapport. En målbild för framtidens laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas har tagits fram och med utgångspunkt i den och analyser om vad bland annat en ändamålsenlig utbyggnad innebär har ett handlingsprogram formulerats.
Handlingsprogrammet omfattar förslag på 55 åtgärder i en rad områden som bedöms vara angelägna för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Identifierare: ER 2023:23
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 127
ISBN 978-91-7993-142-1
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Informationsstöd om elbussupplägg till kollektivtrafikhuvudmän

inom ramen för den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)

Regeringen gav år 2016 Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med fem andra myndigheter, ta fram en strategisk plan för omställning till en fossilfri transportsektor (SOFT). Syftet är att bidra till målet om minst 70 % minskning av växthus-gasutsläppen till 2030. Inom området ”administrativa styrmedel” finns en åtgärd som handlar om att öka kunskapen hos kollektivtrafikens aktörer vilket är syftet med denna rapport.

Identifierare: ER 2019:3
Utgivningsår: 2019
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Klimatpremie för lätta lastbilar

Klimatpremien kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en ny eldriven lätt lastbil.

Syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Identifierare: ET 2024:03
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 1
ISBN 978-91-7993-156-8
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Reduktionspliktens utveckling 2021-2030.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vissa frågor om systemet med reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle. I rapporten ges förslag till reduktionspliktens fortsatta utformning och reduktionsnivåer för åren 2021-2030.

Identifierare: ER 2019:27
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2022 för reduktionsplikten

Delrapport 1 av 2.

Denna kontrollstation utgör den första av två rapporter som publiceras under 2022. Rapporten fokuserar på reduktionsplikten för bensin och diesel med avseende på konsekvensanalys och utvärdering av reduktionspliktens bidrag till utsläppsminskningar inom inrikes transport.

Identifierare: ER 2022:07
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 168
ISBN 978-91-7993-075-2
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation för reduktionsplikten 2022

Delrapport 2 av 2.

Detta är den andra delrapporten av två som redovisar Energimyndighetens uppdrag att under 2022 ta fram underlag till en kontrollstation av lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Fokus i delrapport ett var reduktionsplikten för bensin och diesel. Fokus i denna delrapport är reduktionsplikten för flygfotogen.

Identifierare: ER 2022:15
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 103
ISBN 978-91-7993-090-5
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag.

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Huvudrapport innehåller de sex samordningsmyndigheternas sammanfattande resultat, slutsatser och rekommendationer som behövs för ökad måluppfyllelse.

Identifierare: ER 2020:3
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-35-0
Format: -
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Luftfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs förutsättningarna för en omställning till fossilfri luftfart och förslag på möjliga styrmedel som bör utredas vidare lämnas.

Identifierare: ER 2017:14
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering

Rapportering 2022.

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket följt upp samhällets elektrifiering till 2045. Rapporten innehåller en bedömning av elbehovet till 2045 och förutsättningarna för elsystemet att gå i takt med ett ökat elbehov. Rapporten innehåller även en bedömning av elmarknaden samt en uppföljning av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastrukturen för vätgas.

Identifierare: ER 2023:2
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 51
ISBN 978-91-7993-105-6
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna omställningen till en fossilfri transportsektor. Denna rapport är en delredovisning och omfattar en sammanställning av identifierade hinder och pågående aktiviteter inom området, samt en beskrivning av det fortsatta arbetet i uppdraget. En sammanställning av ”Öppet forum” ingår, där olika aktörer bidrog med synpunkter på hur de ser på omställningen. Uppdraget genomförs i samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Identifierare: ER 2016:25
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Plan för uppföljning och utvärdering av omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs en plan för uppföljning och utvärdering av transportsektorns omställning till fossilfrihet ska. Uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg för att veta om och hur målet kan nås.

Identifierare: ER 2017:11
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Redovisning av effektkedjor

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. I uppgiften ingår att, med bidrag från Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket, ta fram en strategisk plan för omställning. Den strategiska planen lämnades in till regeringen den 28 april. Detta är en underlagsrapport som beskriver hur arbetet med den strategiska planen samt prioriteringen av förslagen i planen har bedrivits.

Identifierare: ER 2017:13
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet - slutrapport

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag

Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) har pågått 2016-2019 och sammanfattas i denna rapport. Slutrapporten innehåller en sammanfattning av uppföljningen av den strategiska planen (som tidigare tagits fram i uppdraget) samt en beskrivning av genomförda aktiviteter i uppdraget. Rapporten innehåller även en utvärdering av arbetssättet inom samordningsuppdraget samt en beskrivning av hur myndigheterna avser att fortsätta samverkan efter att uppdraget avslutats.

Identifierare: ER 2020:17
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 59
ISBN 978-91-89184-61-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 25 av 40