Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 26
Exkl. moms

Drivmedel 2016

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2016 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2017:12
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 15
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2017

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2017 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2018:17
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2018

Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten.

Rapporten är en gemensam redovisning av den rapportering som Energimyndigheten årligen tar in med stöd av drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten. Det är en årligen återkommande rapport och i årets version har vi lyft fram resultaten mera och beskrivningarna av regelverken ligger längre bak i rapporten. Vidare har vi även beskrivit ändringar i och nya bestämmelser som berör hanteringen av drivmedel. Vid halvårsskiftet trädde reduktionsplikten ikraft och det innebär att bestämmelserna har haft påverkan.

Identifierare: ER 2019:14
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2019

Rapporten beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel levererade under 2019.

Identifierare: ER 2020:26
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-76-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel och biobränslen 2015

Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Rapporten redovisar resultatet från rapporteringen av drivmedel och biobränslen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen.

Identifierare: ER 2016:12
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Från eget ägande till hållbar mobilitet som tjänst

Lärdomar och erfarenheter av Maas-introduktionen på tre platser i Sverige

Den här rapporten sammanfattar lärdomar och erfarenheter från tre svenska platser i deras arbete med att utveckla och implementera en plattform för hållbar mobilitet som tjänst. Den är framtagen inom ramen för Energimyndighetens projekt Hållbar mobilitet som tjänst. Rapporten riktar sig till dig som står inför att initiera eller upphandla hållbar mobilitet som tjänst.

Identifierare: ER 2020:29
Utgivningsår: 2020
Författare Sandra Alfheim
Utgivningsår 2020
ISBN 978-91-89184-82-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Informationsstöd om elbussupplägg till kollektivtrafikhuvudmän

inom ramen för den strategiska planen för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT)

Regeringen gav år 2016 Energimyndigheten i uppdrag att, tillsammans med fem andra myndigheter, ta fram en strategisk plan för omställning till en fossilfri transportsektor (SOFT). Syftet är att bidra till målet om minst 70 % minskning av växthus-gasutsläppen till 2030. Inom området ”administrativa styrmedel” finns en åtgärd som handlar om att öka kunskapen hos kollektivtrafikens aktörer vilket är syftet med denna rapport.

Identifierare: ER 2019:3
Utgivningsår: 2019
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Reduktionspliktens utveckling 2021-2030.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vissa frågor om systemet med reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle. I rapporten ges förslag till reduktionspliktens fortsatta utformning och reduktionsnivåer för åren 2021-2030.

Identifierare: ER 2019:27
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag.

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Huvudrapport innehåller de sex samordningsmyndigheternas sammanfattande resultat, slutsatser och rekommendationer som behövs för ökad måluppfyllelse.

Identifierare: ER 2020:3
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-35-0
Format: -
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Luftfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs förutsättningarna för en omställning till fossilfri luftfart och förslag på möjliga styrmedel som bör utredas vidare lämnas.

Identifierare: ER 2017:14
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna omställningen till en fossilfri transportsektor. Denna rapport är en delredovisning och omfattar en sammanställning av identifierade hinder och pågående aktiviteter inom området, samt en beskrivning av det fortsatta arbetet i uppdraget. En sammanställning av ”Öppet forum” ingår, där olika aktörer bidrog med synpunkter på hur de ser på omställningen. Uppdraget genomförs i samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Identifierare: ER 2016:25
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Plan för uppföljning och utvärdering av omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. I rapporten beskrivs en plan för uppföljning och utvärdering av transportsektorns omställning till fossilfrihet ska. Uppföljning och utvärdering är viktiga verktyg för att veta om och hur målet kan nås.

Identifierare: ER 2017:11
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Redovisning av effektkedjor

Energimyndigheten har fått i uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. I uppgiften ingår att, med bidrag från Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket, ta fram en strategisk plan för omställning. Den strategiska planen lämnades in till regeringen den 28 april. Detta är en underlagsrapport som beskriver hur arbetet med den strategiska planen samt prioriteringen av förslagen i planen har bedrivits.

Identifierare: ER 2017:13
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet - slutrapport

Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens samordningsuppdrag

Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) har pågått 2016-2019 och sammanfattas i denna rapport. Slutrapporten innehåller en sammanfattning av uppföljningen av den strategiska planen (som tidigare tagits fram i uppdraget) samt en beskrivning av genomförda aktiviteter i uppdraget. Rapporten innehåller även en utvärdering av arbetssättet inom samordningsuppdraget samt en beskrivning av hur myndigheterna avser att fortsätta samverkan efter att uppdraget avslutats.

Identifierare: ER 2020:17
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 59
ISBN 978-91-89184-61-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Samordningsuppdraget för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet

Statusrapport över genomförda aktiviteter 2017-2018

Rapporten beskriver arbetet med det nationella samordningsuppdraget (SOFT) sedan den strategiska planen avrapporterades i april 2017. Rapporten ger en bild av hur det går med genomförandet av den strategiska planen och hur status ser ut för de aktiviteter som presenterades där. Syftet med rapporten är också att kort beskriva arbetet framöver och kommande utmaningar under 2019.

Identifierare: ER 2019:2
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sjöfartens omställning till fossilfrihet

Denna rapport är framtagen av Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket och utgör underlag till den strategiska plan för omställning av transportsektorn (ER2017:07) som tagits fram inom omställningsuppdraget. Rapporten beskriver vilka möjligheter och utmaningar som finns idag för en omställning till fossilfrihet för inrikes och utrikes sjöfart, hur statens rådighet ser ut och vilka styrmedel som finns att tillgå.

Identifierare: ER 2017:10
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Sex myndigheter har tillsammans tagit fram denna strategiska plan för omställning av transportsektorn. Den innehåller ett antal grundläggande principer för omställningen, samt en rad åtaganden som de sex myndigheterna kommer att genomföra, och förslag på styrmedel och andra insatser som regeringen och andra aktörer kan besluta om.

Identifierare: ER 2017:07
Utgivningsår: 2017
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Styrmedel för nya biodrivmedel

Behov och utformning av styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker.

I rapporten redovisas ett regeringsuppdrag om att analysera behov och eventuell utformning av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med tekniker som ännu inte är kommersiellt etablerade. I rapporten redovisas också bedömningar om hur den svenska biodrivmedelsproduktionen kan väntas utvecklas med respektive utan sådana styrmedel.

Identifierare: ER 2021:22
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 78
ISBN 978-91-7993-028-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrmedel för ökad användning av biodrivmedel i bensin och diesel

Denna rapport är en sammanfattning över viktiga ställningstaganden vid utformningen av ett långsiktigt styrmedel för att ersätta bensin och diesel. Rapporten innehåller även information om marknadsläget, marknadsförutsättningar och potentialer för tillförsel av biomassa. Rapporten är framtagen i samarbete med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Identifierare: ER 2016:30
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2015

Transportsektorns energianvändning är en återkommande statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008. Rapporten ersätter tidigare utgåva ES 2016:02.

Identifierare: ES 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2016

Transportsektorns energianvändning är en årlig statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Identifierare: ES 2017:1
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapport till Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Kontrollstationen för strategiska planen syftar till att följa upp omställningen av transportsektorn och bidra till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv energi- och klimatpolitik på området. Föreliggande underlagsrapport utgör en uppföljning och ett fördjupat kunskapsunderlag till kontrollstationens huvudrapport. Underlagsrapporten ligger till grund för huvudrapportens slutsatser och rekommendationer, som de sex samordningsmyndigheterna står bakom.

Identifierare: ER 2020:04
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-39-8
Format: -
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera skattereduktionen av rena och höginblandade flytande biodrivmedel och denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Identifierare: ER 2021:9
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 79
ISBN 978-91-7993-004-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning

För komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen (STEMFS 2017:3) och Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel (STEMFS 2021:1).

Vägledningen ger förklaring till drivmedelslagen och dess föreskrifter, och beskriver rapportering, måluppfyllnad och miljöinformation kring drivmedel.

Identifierare: ER 2021:3
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 22
ISBN 978-91-89184-90-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle

Energimyndigheten har meddelat föreskrifter om reduktionsplikten. I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

Identifierare: ER 2018:21
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 26