Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 72
Exkl. moms

Produktion av oförädlade trädbränslen 2015

Energimyndigheten har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2015. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 060 objekt, med en svarsfrekvens på 77 procent. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 51 024 GWh skogsbränsle och 55 GWh energiskogsbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle låg på 223 GWh och exporten på 133 GWh.

Identifierare: ES 2016:05
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2016

Energimyndigheten har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2016. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 48 514 GWh skogsbränsle, 101 GWh energiskogsbränsle och 4 800 GWh återvunnet trädbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle uppgick till 1 540 GWh och exporten till 89 GWh. Importen av återvunnet trädbränsle uppgick till 3 098 GWh och exporten till 3 GWh.

Identifierare: ES 2017:9
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015

I föreliggande undersökning har sammanlagt 282 biogasanläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade under 2015 totalt 1 947 GWh biogas fördelat på 140 avloppsreningsverk, 60 deponier, 40 gårdsanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och 1 förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2016:04
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016

Den svenska biogasproduktionen ökade med 4 procent under 2016 till totalt 2 018 GWh. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningarna där också en större anläggning tillkom under året. Totalt producerades 47 procent av biogasen i samrötningsanläggningar (944 GWh) medan avloppsverken stod för 35 procent av produktionen (709 GWh). Produktionen i gårdsanläggningar minskade något till 49 GWh och deponigasproduktionen fortsätter att minska även under 2016 till totalt 174 GWh. Biogasproduktionen genom förgasning uppgick till 14 GWh, en minskning med 55 procent från 2015. Totalt identifierades 279 biogasproduktionsanläggningar i Sverige år 2016, varav 139 avloppsreningsverk, 58 deponier, 41 gårdsanläggningar, 34 samrötningsanläggningar 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2017:07
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017

Den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017 till totalt 2 068 GWh. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningar och vid reningsverk, medan deponigasproduktionen fortsatte att minska även under 2017. Totalt producerades 48 procent av biogasen i samrötningsanläggningar medan avloppsverken stod för 36 procent av produktionen. Totalt identifierades 275 biogasproduktionsanläggningar i Sverige år 2017, varav 138 avloppsreningsverk, 51 deponigasanläggningar, 43 gårdsanläggningar, 36 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2018:1
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2018

Strax över 2 TWh biogas producerades i Sverige under 2018.
Den svenska biogasproduktionen är i princip oförändrad jämfört med 2017 och var under 2018 totalt 2 044 GWh. Det är första gången sedan 2006 som produktionen inte ökar i Sverige. Vid samrötningsanläggningar, som årligen haft en stadig produktionsökning det senaste decenniet, ökade produktionen svagt med 4 GWh. Produktionen vid gårdsanläggningar fortsatte att öka även under 2018. Vid reningsverken minskade produktionen med 26 GWh. Totalt producerades 47 procent av biogasen i samrötningsanläggningar och 35 procent vid avloppsreningsverk. Det finns totalt 280 biogasproduktionsanläggningar i Sverige. Rapporten är framtagen av Energigas Sverige på uppdrag av Energimyndigheten.

Identifierare: ER 2019:23
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2019

Under 2019 producerades strax över 2,1 TWh biogas i Sverige.
Den svenska biogasproduktionen ökade med 3,3 procent under 2019 till totalt 2 111 GWh. Produktionen av biogas ökade vid alla anläggningstyper utom industrianläggningar och förgasningsanläggningar under 2019. Störst var ökningen i samrötningsanläggningar med 68 GWh, som också stått för större delen av ökningen under det senaste decenniet. Totalt producerades 49 procent av biogasen i samrötningsanläggningar och 35 procent vid avloppsreningsverk. Det finns totalt 280 biogasproduktionsanläggningar i Sverige.

Rapporten är framtagen av Energigas Sverige på uppdrag av Energimyndigheten.

Identifierare: ER 2020:25
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 29
ISBN 978-91-89184-75-6
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Produktionskostnader för el från solceller i Sverige

I den här rapporten har Energimyndigheten undersökt produktionskostnaderna för solel i Sverige genom en intervjustudie med aktörer som investerat i solcellsanläggningar. Enligt studiens beräkningar varierar produktionskostnaderna mellan 0,60 och 1 kr/kWh för solcellsparker och mellan 0,6 och 1,8 kr/kWh för takanläggningar. Studiens resultat ska betraktas som indikativa då underlaget är begränsat.

Identifierare: ER 2017:8
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktionskostnader för vindkraft i Sverige

I den här rapporten har Energimyndigheten analyserat produktionskostnaderna för planerad vindkraft i Sverige Enligt Energimyndighetens bedömning uppgår den totala vindkraftspotentialen i Sverige till cirka 100 TWh. Av denna potential kan ca 50 TWh vindkraft realiseras till en produktionskostnadsnivå mellan 0,40 och 0,50 kr/kWh, ytterligare 40 TWh ligger i kostnadsintervallet 0,50 - 0,60 kr/kWh och 20 TWh har kostnader som är högre än 0,60 kr/kWh.

Identifierare: ER 2016:17
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och utformningen av slopade anslutningsavgift till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Uppdraget redovisades i februari 2018. Skälet för ett slopande var bland annat att skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land och i förhållande till situationen i andra länder runt Östersjön. Energimyndighetens utgångspunkt i uppdraget har varit att hitta en utformning som så långt möjligt uppfyller villkoren i uppdraget med fokus på att skapa likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft. I rapporten beskrivs och analyseras två olika modeller för ett slopande av anslutningskostnaderna.

Identifierare: ER 2018:06
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutredovisning av medel till solceller och energilagring

Har elproduktionen från solceller ökat och kan fler lagra sin solel?

Rapporten slutredovisar hur medlen till solceller och energilager har fördelats samt redovisar resultat och effekter som följer av styrmedlen. Slutredovisningen undersöker om och på vilket sätt stödet till solceller och bidraget till lagring har lett till att fler solceller har byggts samt om den årliga andelen egenproducerad elenergi genom lagring har ökat. Rapporten säger även något om stödets kostnadseffektivitet.

Identifierare: ER 2023:25
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 37
ISBN 978-91-7993-144-5
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Slutredovisning Nätverket för vindbruk

Genomförda aktiviteter och utfall 2008 - 2019

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och har varit en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Målet har varit att öka kunskapen om vindkraft och därigenom verka för en väl förankrad och bra lokaliserad utbyggnad av vindkraft. Denna rapport är en slutredovisning för Nätverket för vindbruks aktiviteter som pågick 2008-2019.

Identifierare: ET 2020:7
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart och förnybart energisystem på Gotland.

Energimyndighetens förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige

Energimyndigheten fick i uppdrag från regeringen att ta fram en förstudie om hur Gotland kan göras till en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. I förstudien presenterar myndigheten en plan på vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.

Identifierare: ER 2018:05
Utgivningsår: 2018
Format: .
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solceller i omvärlden

Kartläggning avseende andra länders styrmedel/strategier för solcellsimplementering.

Rapporten är en internationell jämförelse av Sveriges och andra länders strategier för främjandet av solel. Rapporten innefattar sammanfattningar av generella förutsättningar för solcellstekniken och olika stödsystem och affärsmodeller som använts för att bygga ut solceller. Djupare fallstudier och jämförelser med Sverige görs i rapporten för fyra länder, Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Identifierare: ER 2016:23
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solcellsguide – från idé till färdig anläggning

Privatpersoner.

Funderar du på att installera solceller? Den här broschyren beskriver hur du kan gå tillväga, från att undersöka förutsättningarna, till att kontakta leverantörer, installera och underhålla solcellsanläggningen samt hantera eventuellt överskott av el.

Denna utgåva ersätter tidigare version ET 2019:9.

Identifierare: ET 2023:05
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 6
ISBN 978-91-7993-119-3
Format: ,
Lagersaldo: 568
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solcellsguide – från idé till färdig anläggning

Företag, föreningar och organisationer.

Funderar ni på att installera solceller? Den här broschyren beskriver hur ni kan gå tillväga, från att undersöka förutsättningarna, till att kontakta leverantörer, installera och underhålla solcellsanläggningen samt hantera eventuellt överskott av el. Här finns även information om elcertifikatsystemet och vilka regler som gäller kring kvotplikt.

Denna utgåva ersätter tidigare version ET 2020:9.

Identifierare: ET 2023:06
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 6
ISBN 978-91-7993-121-6
Format: ,
Lagersaldo: 533
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solvärme i Sverige

Denna rapport är en redovisning av uppdrag 11 Solvärme i Energimyndighetens regleringsbrev för 2021. Det är en studie av den ekonomisk potentialen för solvärme i Sverige med fokus på storskalig solvärme i fjärrvärmenät.

Identifierare: ER 2021:32
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 60
ISBN 978-91-7993-042-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Statistik över nätanslutna solcellsanläggningar 2016

Statistik över nätanslutna anläggningar 2016 är en analysrapport som presenterar installerad effekt och antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige 2016. Publikationen inkluderar också ett temakapitel som fokuserar på förbättring av statistikkvaliteten och utvärderar olika insamlingsmetoder. Dessutom ges rekommendationer för att uppnå detta.

Identifierare: ES 2017:8
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tillstånd och planering för vindkraft

Faktablad om tillstånd och planering för vindkraft. För att få uppföra och driva landbaserade vindkraftverk
i Sverige behöver vindkraftsprojektörerna först söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen som fattar beslut om tillstånd.

Identifierare: ET 2021:23
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 2
ISBN 978-91-7993-057-8
Format: -
Lagersaldo: 282
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlagsrapport

Förslag till nationell strategi för vätgas, elektrobränslen och ammoniak.

Denna kunskapshöjande underlagsrapport kompletterar förslaget till strategi (ER 2021:34). I underlagsrapporten finns beskrivningar av möjligheter, hinder och förväntade förändringar i energisystemet. Samt nulägesbeskrivningar och analyser utifrån bland annat teknik, systemperspektiv och vätgasens fysiska egenskaper. Underlagsrapporten ska underlätta för läsaren att förhålla sig till strategidelen genom fördjupningar i de resonemang som ligger till grund för strategin

Identifierare: ER 2021:36
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 121
ISBN 978-91-7993-066-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Energimyndigheten har i Regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att följa upp utvecklingen när det gäller investeringar i solceller och i solvärme. Uppföljningen avser såväl installerad effekt som kostnader för utrustning och installation samt kostnad för den producerade elen respektive värmen. Rapporten innehåller även scenarier för framtida kostnader för solel.

Identifierare: ER 2016:31
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utredning av vissa genomförandefrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

Deluppdrag 2 om kontroll avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp.

Energimyndigheten gavs i maj 2019 i uppdrag att utreda om kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp enligt artikel 30 i det omarbetade förnybartdirektivet (RED2) ska tas om hand inom det befintliga systemet för hållbarhetskriterier eller om det finns skäl att ta fram särskilda system för vissa typer av energislag, biobränslen, etc.
Denna rapport innehåller myndighetens överväganden och förslag på inriktning för det fortsatta genomförandet av de aktuella kontrollbestämmelserna. Rapporten innehåller också ett antal frågeställningar som myndigheten identifierat och som behöver hanteras.

Identifierare: ER 2019:28
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Rapporten ger en samlad helhetsbild över marknadsutvecklingen samt behov, tillgångar och utmaningar för en hållbar batterivärdekedja, statliga insatser idag och motiv för insatser framöver samt 12 åtgärdsförslag i form av ett antal myndighetsåtaganden respektive förslag till regeringen. Åtgärdsförslagen kompletterar varandra och annat viktigt arbete som pågår i olika sammanhang. Utmaningar och åtgärdsförslag läggs inom råmaterialförsörjning och marknadsförutsättningar för ökad hållbarhet, forskning och innovation, kompetensförsörjning samt samverkan i Sverige, Norden och inom EU kring uppföljning, policyutveckling och dialog.

Identifierare: 2022:14
Utgivningsår: 2022
ISBN 978-91-7993-089-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av de nationella vindkraftsamordnarna

Regleringsbrevsuppdrag 2021

Resultatet av Energimyndighetens uppdrag att utvärdera regeringens vindkraftsamordnare.

Identifierare: ER 2021:26
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 48
ISBN 978-91-7993-034-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av skattelättnader för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera effekterna av skattelättnader för biodrivmedel. Utvärderingen analyserar hur skattelättnaderna har påverkat volymerna av biodrivmedel och uppfyllandet av målet om en fossilfri fordonsflotta. Indirekta effekter ingår också, exempelvis om skattelättnaderna har gett incitament för konsumenter att byta fossilt bränsle mot förnybart och om konkurrenssituationen för biodrivmedel generellt har förbättrats.

2:a reviderade upplagan

Identifierare: ER 2019:21
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 50 av 72