Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 53
Exkl. moms

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2018

Strax över 2 TWh biogas producerades i Sverige under 2018.
Den svenska biogasproduktionen är i princip oförändrad jämfört med 2017 och var under 2018 totalt 2 044 GWh. Det är första gången sedan 2006 som produktionen inte ökar i Sverige. Vid samrötningsanläggningar, som årligen haft en stadig produktionsökning det senaste decenniet, ökade produktionen svagt med 4 GWh. Produktionen vid gårdsanläggningar fortsatte att öka även under 2018. Vid reningsverken minskade produktionen med 26 GWh. Totalt producerades 47 procent av biogasen i samrötningsanläggningar och 35 procent vid avloppsreningsverk. Det finns totalt 280 biogasproduktionsanläggningar i Sverige. Rapporten är framtagen av Energigas Sverige på uppdrag av Energimyndigheten.

Identifierare: ER 2019:23
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2019

Under 2019 producerades strax över 2,1 TWh biogas i Sverige.
Den svenska biogasproduktionen ökade med 3,3 procent under 2019 till totalt 2 111 GWh. Produktionen av biogas ökade vid alla anläggningstyper utom industrianläggningar och förgasningsanläggningar under 2019. Störst var ökningen i samrötningsanläggningar med 68 GWh, som också stått för större delen av ökningen under det senaste decenniet. Totalt producerades 49 procent av biogasen i samrötningsanläggningar och 35 procent vid avloppsreningsverk. Det finns totalt 280 biogasproduktionsanläggningar i Sverige.

Rapporten är framtagen av Energigas Sverige på uppdrag av Energimyndigheten.

Identifierare: ER 2020:25
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 29
ISBN 978-91-89184-75-6
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Produktionskostnader för el från solceller i Sverige

I den här rapporten har Energimyndigheten undersökt produktionskostnaderna för solel i Sverige genom en intervjustudie med aktörer som investerat i solcellsanläggningar. Enligt studiens beräkningar varierar produktionskostnaderna mellan 0,60 och 1 kr/kWh för solcellsparker och mellan 0,6 och 1,8 kr/kWh för takanläggningar. Studiens resultat ska betraktas som indikativa då underlaget är begränsat.

Identifierare: ER 2017:8
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktionskostnader för vindkraft i Sverige

I den här rapporten har Energimyndigheten analyserat produktionskostnaderna för planerad vindkraft i Sverige Enligt Energimyndighetens bedömning uppgår den totala vindkraftspotentialen i Sverige till cirka 100 TWh. Av denna potential kan ca 50 TWh vindkraft realiseras till en produktionskostnadsnivå mellan 0,40 och 0,50 kr/kWh, ytterligare 40 TWh ligger i kostnadsintervallet 0,50 - 0,60 kr/kWh och 20 TWh har kostnader som är högre än 0,60 kr/kWh.

Identifierare: ER 2016:17
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft

Energimyndigheten fick i december 2017 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och utformningen av slopade anslutningsavgift till stamnätet för havsbaserad vindkraft. Uppdraget redovisades i februari 2018. Skälet för ett slopande var bland annat att skapa mer likvärdiga villkor i förhållande till motsvarande anläggningar på land och i förhållande till situationen i andra länder runt Östersjön. Energimyndighetens utgångspunkt i uppdraget har varit att hitta en utformning som så långt möjligt uppfyller villkoren i uppdraget med fokus på att skapa likvärdiga villkor med landbaserad vindkraft. I rapporten beskrivs och analyseras två olika modeller för ett slopande av anslutningskostnaderna.

Identifierare: ER 2018:06
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Slutredovisning Nätverket för vindbruk

Genomförda aktiviteter och utfall 2008 - 2019

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och har varit en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Målet har varit att öka kunskapen om vindkraft och därigenom verka för en väl förankrad och bra lokaliserad utbyggnad av vindkraft. Denna rapport är en slutredovisning för Nätverket för vindbruks aktiviteter som pågick 2008-2019.

Identifierare: ET 2020:7
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart och förnybart energisystem på Gotland.

Energimyndighetens förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige

Energimyndigheten fick i uppdrag från regeringen att ta fram en förstudie om hur Gotland kan göras till en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. I förstudien presenterar myndigheten en plan på vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.

Identifierare: ER 2018:05
Utgivningsår: 2018
Format: .
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solceller i omvärlden

Kartläggning avseende andra länders styrmedel/strategier för solcellsimplementering.

Rapporten är en internationell jämförelse av Sveriges och andra länders strategier för främjandet av solel. Rapporten innefattar sammanfattningar av generella förutsättningar för solcellstekniken och olika stödsystem och affärsmodeller som använts för att bygga ut solceller. Djupare fallstudier och jämförelser med Sverige görs i rapporten för fyra länder, Danmark, Tyskland, Schweiz och Österrike.

Identifierare: ER 2016:23
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Solcellsguide – från idé till färdig anläggning

Privatpersoner.

Funderar du på att installera solceller? Den här broschyren beskriver hur du kan gå tillväga, från att undersöka förutsättningarna, till att kontakta leverantörer, installera och underhålla solcellsanläggningen samt hantera eventuellt överskott av el.

I denna uppdaterade version av solcellsguiden finns även information om skattereduktion för installation av grön teknik som infördes den 1 januari 2021.

Identifierare: ET 2019:9
Utgivningsår: 2019
Sidomfång: 6
ISBN 978-91-89184-96-1
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Solcellsguide – från idé till färdig anläggning

Företag, föreningar och organisationer.

Funderar ni på att installera solceller? Den här broschyren beskriver hur ni kan gå tillväga, från att undersöka förutsättningarna, till att kontakta leverantörer, installera och underhålla solcellsanläggningen samt hantera eventuellt överskott av el. Här finns även information om elcertifikatsystemet och vilka regler som gäller kring kvotplikt.

Identifierare: ET 2020:9
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 6
ISBN 978-97-89184-58-9
Format: -
Lagersaldo: 239
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Statistik över nätanslutna solcellsanläggningar 2016

Statistik över nätanslutna anläggningar 2016 är en analysrapport som presenterar installerad effekt och antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige 2016. Publikationen inkluderar också ett temakapitel som fokuserar på förbättring av statistikkvaliteten och utvärderar olika insamlingsmetoder. Dessutom ges rekommendationer för att uppnå detta.

Identifierare: ES 2017:8
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Energimyndigheten har i Regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att följa upp utvecklingen när det gäller investeringar i solceller och i solvärme. Uppföljningen avser såväl installerad effekt som kostnader för utrustning och installation samt kostnad för den producerade elen respektive värmen. Rapporten innehåller även scenarier för framtida kostnader för solel.

Identifierare: ER 2016:31
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utredning av vissa genomförandefrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

Deluppdrag 2 om kontroll avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp.

Energimyndigheten gavs i maj 2019 i uppdrag att utreda om kontrollen avseende hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp enligt artikel 30 i det omarbetade förnybartdirektivet (RED2) ska tas om hand inom det befintliga systemet för hållbarhetskriterier eller om det finns skäl att ta fram särskilda system för vissa typer av energislag, biobränslen, etc.
Denna rapport innehåller myndighetens överväganden och förslag på inriktning för det fortsatta genomförandet av de aktuella kontrollbestämmelserna. Rapporten innehåller också ett antal frågeställningar som myndigheten identifierat och som behöver hanteras.

Identifierare: ER 2019:28
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 30
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvärdering av de nationella vindkraftsamordnarna

Regleringsbrevsuppdrag 2021

Resultatet av Energimyndighetens uppdrag att utvärdera regeringens vindkraftsamordnare.

Identifierare: ER 2021:26
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 48
ISBN 978-91-7993-034-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av skattelättnader för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera effekterna av skattelättnader för biodrivmedel. Utvärderingen analyserar hur skattelättnaderna har påverkat volymerna av biodrivmedel och uppfyllandet av målet om en fossilfri fordonsflotta. Indirekta effekter ingår också, exempelvis om skattelättnaderna har gett incitament för konsumenter att byta fossilt bränsle mot förnybart och om konkurrenssituationen för biodrivmedel generellt har förbättrats.

2:a reviderade upplagan

Identifierare: ER 2019:21
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vad styr och vad bromsar solel i Sverige?

Underlagsrapport till Förslag till strategi för ökad användning av solel

Rapporten belyser behov av styrmedelsförändringar inom solcellsområdet. Den redovisar även frågor rörande resurshantering och återvinning av solceller, PBL och fysisk planering samt konsekvensbedömningar.

Identifierare: ER 2016:21
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet

Rapporten innehåller beräkningar av det relativa reglerbidraget från vattenkraften och en klassificering av svenska vattenkraftverk för att bedöma dess samhällsnytta från ett energiperspektiv. Resultatet är framtaget med syfte att vara ett fördjupat stöd till länsstyrelsernas och vattenmyndigheternas arbete med att bedöma om en vattenförekomst som påverkas av vattenkraftsanläggning ska förklaras som kraftigt modifierat vatten, KMV, samt i arbete med att besluta om vattenförekomstens miljökvalitetsnormer.

Identifierare: ER 2016:11
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2015

Tema: Systemeffekter

Vindkraften fortsatte att byggas ut under 2015 och vid årets slut fanns 5840 MW installerat i Sverige. Över 80 procent av den nya effekten under året installerades i elområde SE2 vilket innebär att den geografiska spridningen ökade. SE2 och SE3 är nu för första gången ungefär lika stora sett till installerad effekt vindkraft vilket bedöms gynnsamt ur systemsynpunkt. Nationellt står vindkraften för 10 procent av Sveriges elproduktion vilket ger en delad plats som Sveriges tredje största kraftslag. Sollefteå har närmare 300 MW installerad effekt och övertar tätpositionen bland kommunerna. Västra Götaland är fortfarande det vindkraftigaste länet.

Identifierare: ES 2016:01
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2016

Vindkraftsstatistik 2016 är en årlig publikation från Energimyndigheten som presenterar installerad effekt och elproduktion från vindkraft på regional nivå. År 2016 uppgick den totala installerade effekten till 6430 MW uppdelat på 3330 anläggningar. Dessa producerade 15,5 TWh under 2016.

Identifierare: ES 2017:2
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2017

Tema: Vindkraftens teknik- och kostnadsutveckling i Sverige

Vindkraftsstatistik 2017 är en årligt återkommande publikation som förklarar vindkraftens utveckling i Sverige. Publikationen inkluderar även kartor som visar var i landet mest vindkraft är installerad i olika regionala uppdelningar.

Identifierare: ER 2018:13
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2018

Nationell-, länsvis- och kommunal statistik.

Tema: Tillstånd för vindkraft
Vindkraftsstatistik 2018 är en årligen återkommande publikation som förklarar vindkraftens utveckling i Sverige. Publikationen inkluderar även kartor som visar var i landet mest vindkraft finns installerad, med olika regionala uppdelningar.

Identifierare: ER 2019:10
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem

Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar

Delrapport 1 om hur vi når ett 100 procent förnybart elsystem. Vi kommer att behöva 60–120 terawattimmar (TWh) ny förnybar el, mestadels från mitten av 2030-talet till år 2045.

Identifierare: ER 2018:16
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vägledning om nedmontering av vindkraft på land och till havs

Vad gäller egentligen när vindkraftverk ska monteras ned? Hur kan mark eller havs- och sjöbotten komma att efterbehandlas, vilka tillstånd behövs för olika moment, vem står för kostnaden och hur hanteras den ekonomiska säkerheten? Även om nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen ligger långt fram i tiden vid ansökan om etablering av vindkraft bör dessa frågor beaktas tidigt i planeringen. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram denna vägledning i samverkan med flera olika myndigheter som har del i frågor som rör nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen. Publikationen ersätter tidigare utgåva ET 2015:10.

Identifierare: ET 2016:11
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 158
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2017 för Nätverket för vindbruk

Nätverket startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Föreliggande rapport är en redovisning av 2017 års verksamhet.

Identifierare: ET 2018:12
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 9
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2018 för Nätverket för vindbruk

Nätverket startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Denna rapport är en redovisning av 2018 års verksamhet.

Identifierare: ET 2019:7
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 30
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 26 - 50 av 53