Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 20 av 20
Exkl. moms

Aggregatorer på den svenska elmarknaden

En rapport till Forum för smarta elnät, maj 2018.

Med en ökande andel väderberoende energikällor i elsystemet ställs elmarknaden inför nya utmaningar, då den behöver designas för att fortsatt kunna garantera hög leveranssäkerhet. Eftersom det blir mer utmanande att matcha utbud och efterfrågan på el ökar behovet av flexiblitet i systemet. Aggregatorer av energitjänster som produktion, efterfrågeflexibilitet och energilager ses som viktiga aktörer i det framtida elsystemet.

Rapporten är framtagen av Sweco på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Electromobility and India

Opportunities for engagement.
Information for this report was put together through roundtables, stakeholder interviews and secondary research, as part of the Swedish Smart Grid Forum’s international engagement programme with India and is a joint product of the Swedish Smart Grid Forum, Sweden
India Business Council (SIBC) and the Confederation of Indian Industry (CII).

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift

En rapport till Forum för smarta elnät, december 2019.

Denna studie analyserar hur smart elnätsteknik kan verka för att helt eller delvis komplettera traditionell förstärkning av överföringskapacitet eller möjliggöra förändringar i områdets abonnerade effekt. Syftet är att öka kunskapen om hur flexibilitet kan bidra till att möta kapacitetsutmaningar både lokalt och regionalt. Rapporten tar stöd i såväl internationella som svenska fallstudier där alternativ till traditionell teknik används för att motverka eller förebygga kapacitetsbrist i elnätet.

Rapporten har tagits fram av Sweco på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Flexibilitet i en ny tid

Hur mycket ny flexibilitet behövs i det svenska elsystemet i framtiden?

Denna rapport belyser flexibilitet i elsystem, och redovisar analyser av hur mycket flexibilitet som kommer att behövas i det svenska elsystemet i framtiden. Rapporten redogör även för hur behovet ser ut över ett år, med utgångspunkt i Energiöverenskommelsens betänkande om utvecklingen fram till, och efter, år 2040.

Rapporten är framtagen inom forskningsprojektet North European Energy Power Perspectives (NEPP) på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Forum för smarta elnät 2016-2019

Slutrapport.

Forum för smarta elnät inrättades av regeringen för perioden 2016?2019. I slutrapporten redovisas forumets uppdrag, inriktning samt genomförda aktiviteter under dessa år.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Incitament för smarta elnät

Copenhagen Economics har, på uppdrag av Forum för smarta elnät, genomfört en studie för att ta reda på om intäktsramsregleringen ger tillräckliga incitament för nätägare att investera i lösningar för smartare elnät. Studien bygger på en enkät och djupintervjuer med bland annat nätägare och företag som tillverkar hårdvara för elmarknaden. Rapporten ger ett antal förslag på hur incitamenten skulle kunna ändras i intäktsramsregleringen.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Industry update and market prioritisation

Final results, september 2017

The purpose of the report is to provide investors with decision support to evaluate investments in smart grid technologies, in order to advance implementation.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Medborgarenergigemenskaper

Enligt EU:s lagstiftningspaket Ren energi för alla i Europa ska medlemsländerna göra det möjligt att bilda medborgarenergigemenskaper (MEG). Denna rapport beskriver möjliga nyckelfrågor för MEG, som kan påverka genomförandet av det omarbetade elmarknadsdirektivet i svensk lagstiftning.
Nyckelfrågorna presenteras i tre huvudområden: under vilka förutsättningar en MEG kan bildas, inbördes förhållande mellan aktörer i en gemenskap samt gemenskapens förhållande till omgivande aktörer och marknader.

Rapporten är skriven av WSP på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Om forum för smarta elnät

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019. Forumet hade i uppdrag att främja dialog, kunskap och samverkan kring smarta elnät på nationell nivå, med global utblick.

Satsning på framtidens elnät - Regeringen.se

I juni 2020 gav regeringen Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen i uppdrag att fortsätta samordna frågor om smarta elnät, som uppföljning av det arbete som bedrivits inom Forum för smarta elnät.

http://www.energimyndigheten.se
http://www.ei.se

Identifierare:
Utgivningsår: 2021
Format: .
Pris: 0,00 kr

Roller och ansvar för flexibilitet

Slutrapport 1 juli 2019.

Rapporten belyser flexibilitet i elsystem samt ansvar och roller inom områdena energilager, laststyrning, aggregering och produktionsstyrning.

Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart Grid Market Analysis : China

Forum för smarta elnät har tagit fram marknadsanalyser för fem marknader som identifierats som särskilt intressanta för svenska smarta elnäts-företag. Denna analys fokuserar på Kina. Övriga marknadsanalyser som publicerats riktar blickarna mot Indien, Tyskland, USA och Storbritannien.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart Grid Market Analysis : Germany

Forum för smarta elnät har tagit fram marknadsanalyser för fem marknader som identifierats som särskilt intressanta för svenska smarta elnäts-företag. Denna analys fokuserar på Tyskland. Övriga marknadsanalyser som publicerats riktar blickarna mot Kina, Indien, Storbritannien och USA.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart Grid Market Analysis : India

Forum för smarta elnät har tagit fram marknadsanalyser för fem marknader som identifierats som särskilt intressanta för svenska smarta elnäts-företag. Denna analys fokuserar på Indien. Övriga marknadsanalyser som publicerats riktar blickarna mot Kina, Tyskland, USA och Storbritannien.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart Grid Market Analysis : United Kingdom

Forum för smarta elnät har tagit fram marknadsanalyser för fem marknader som identifierats som särskilt intressanta för svenska smarta elnäts-företag. Denna analys fokuserar på Storbritannien. Övriga marknadsanalyser som publicerats riktar blickarna mot Kina, Indien, Tyskland och USA.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart Grid Market Analysis : United States

Forum för smarta elnät har tagit fram marknadsanalyser för fem marknader som identifierats som särskilt intressanta för svenska smarta elnäts-företag. Denna analys fokuserar på USA. Övriga marknadsanalyser som publicerats riktar blickarna mot Kina, Indien, Tyskland och Storbritannien.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smarta nät i Sverige

Kartläggning av projekt inom smarta elnät

Under 2018 och 2019 har Energiforsk, på uppdrag av Forum för smarta elnät, gjort en kartläggning av projekt inom området smarta elnät i Sverige. Målsättningen har varit att identifiera initiativ runt om i landet som på ett eller annat sätt effektiviserar användningen av elnätet, och gör samhället bättre rustat för framtida utmaningar. Några av dessa utmaningar är ökad elanvändning, minskad möjlighet att planera produktion, mindre marginaler i överföringskapacitet och nya mönster i användningen av el.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Social costs and benefits of smart grid technologies

The purpose of this study is to map and review existing literature about social costs and benefits of smart grid solutions, and to identify gaps in current guidance. It also includes an analysis of how network regulation affects costs and benefits of smart grid technologies. Furthermore, it provides input for discussions and decisions about further work within ISGAN on the topic of cost-benefit-analysis (CBA) for smart grid technologies.

The study was commissioned by The Swedish Smart Grid Forum, The International Smart Grid Action Network (ISGAN) and The Swedish Energy Market Inspectorate.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Strategi för en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät

Rekommendationer.

Strategin identifierar fyra områden som behöver utvecklas för att uppnå en ökad flexibilitet i elsystemet genom smarta elnät. Dessa områden utgör tillsammans förutsättningar för att tjänster och produkter kan utvecklas, som stimulerar flexibilitet i elsystemet.

Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp inom Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Strategin från forskning till internationalisering

Rekommendationer.

Denna strategi riktar sig till aktörer som är verksamma inom området smarta elnät och består av ett antal rekommendationer, med tillhörande mål och aktiviteter. Strategin syftar till att främja smarta elnät som tillväxtbransch på en global marknad och innefattar hela kedjan från forskning och innovation till internationalisering.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp inom Forum för smarta elnät.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering Forum för smarta elnät

2016-2017.

Detta är en utvärdering av Forum för smarta elnät under dess första verksamhetsår, fram till oktober 2017. Utvärderingen lyfter genom intervjuer med intressenter fram såväl framgångar som utvecklingspotential, och har utgjort ett stöd i Forumets fortsatta arbete.

Utvärderingen är utförd av Faugert & Co Utvärdering AB.

Forum för smarta elnät var ett särskilt projekt inom Regeringskansliet mellan 2016–2019.

Identifierare: Forum för smarta elnät
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 20 av 20