Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 57
Exkl. moms

Metodstöd Energieffektivisering i gjuterier

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för gjuterier. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för ytbehandling och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Identifierare: ET 2017:24
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1320
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering inom ytbehandling

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för företag som arbetar med ytbehandling. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Identifierare: ET 2017:19
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1493
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Från energikartläggning till åtgärdsplan

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att kunna prioritera åtgärder i din åtgärdslista efter en energikartläggning, för att sedan kunna föra in dem i en åtgärdsplan för energieffektivisering. Detta är en kortversion av publikationen Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering – en guide för företag. Där finner du fördjupad information om arbetsprocessen från åtgärdslista till åtgärdsplan.

Identifierare: ET 2017:22
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1338
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Företagets energitrappa

Börja på rätt nivå för ett strukturerat arbete

Detta material ska underlätta för dig som driver företag att arbeta med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete med energifrågor. Skriften är uppdelad i fyra steg. För att avgöra hur långt just ditt företag har kommit i energiarbetet och var i materialet du ska börja läsa, börja med att fylla i självskattningsverktyg som du hittar på www.energimyndigheten.se/metodstod.

Identifierare: ET 2017:23
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 1292
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd. Energihushållning i jordbruk

Denna vägledning riktar sig till dig som jobbar med tillsyn enligt miljöbalken på en kommun eller länsstyrelse men också till dig som är jordbrukare. Vägledningen handlar om vanligt förekommande processer inom jordbruk.

Identifierare: ET 2018:04
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 920
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd. Energihushållning i jordbruk

En vägledning för dig som vill ha information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt jordbruk.

Identifierare: ET 2018:09
Utgivningsår: 2018
Format: 210x250
Lagersaldo: 103
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Rapport februari 2020.

Energimyndigheten arbetar sedan juli 2017 tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Detta är en rapportering till regeringen om hur arbetet med sektorsstrategier framskrider.

Identifierare: ER 2020:14
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 50
ISBN 978-91-89184-54-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategier för energieffektivisering – Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering

Den här rapporten är myndighetens första redovisning till regeringen av sektorsstrategiuppdraget. Redovisningen gäller den första fasen som innebär att myndigheten särskilt ska redogöra för 1) vilka sektorer som det kommer att tas fram en strategi för, 2) tidplan för det fortsatta arbetet, 3) vilka myndigheter som samråd ska ske med.

Identifierare: ER 2018:04
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Spara energi och sänk butikens kostnader

I en genomsnittlig livsmedelsbutik går omkring 50 procent av energin till kylning av varor, 25 procent till belysning och 25 procent till övriga processer som till exempel uppvärmning och ventilation. I broschyren ”Spara energi och sänk butikens kostnader” går det att läsa mer om hur livsmedelsbutiker kan energieffektivisera.

Identifierare: ET 2018:14
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Strengthen your company

By using energy more efficient

Together we can change how energy is being used in small and medium-sized enterprises. We offer a diverse portfolio of support that can help your company get started with improving energy efficiency.

Identifierare: ET 2017:27
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stärk ditt företag- med effektivare energianvändning

Var i verksamheten använder ditt företag mest energi? Kan ni använda mindre och arbeta mer hållbart? Vi erbjuder en rad olika stöd för små och medelstora företag som gör det lätt att komma igång och använda energi mer effektivt. Låt ditt företag vara med och bidra i omställningen till ett mer energieffektivt och hållbart samhälle, samtidigt som ditt företag kan få: • Sänkta kostnader • Ökad konkurrenskraft • Stärkt varumärke

Publikationen ersätter tidigare utgåva ET 2016:14.

Identifierare: ET 2018:6
Utgivningsår: 2018
Format: A5
Lagersaldo: 1239
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tillsyn av energihushållning

För företag som vill veta mer om miljöbalkens krav på energihushållning.

Identifierare: ET 2018:2
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 1137
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tre år med Energisteget

Energimyndigheten drev 2018–2020 programmet Energisteget med stöd till investeringar och projekteringar till energieffektivisering i sektorer från gruv- till tillverkningsindustrin vilka omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Programmet omfattade 105 miljoner kronor och syftade till att genomföra lagen om energieffektivisering i industrin.

Identifierare: ER 2021:20
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 42
ISBN 978-91-7993-021-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tänk längre!

En broschyr som vägleder dig som företag att uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning.

Identifierare: ET 2018:3
Utgivningsår: 2018
Format: .
Lagersaldo: 1178
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utformning av energieffektiviseringsmål

Energimyndigheten har i denna rapport tittat på hur ett nationellt mål för energieffektivisering kan formuleras. Det finns flera tänkbara målkonstruktioner som alla har för- och nackdelar. Målkonstruktionen och målnivån är beroende av varandra och båda måste beaktas vid fastställande av ett energieffektiviseringsmål. Även basåret har betydelse för vilken målnivå som kan väljas.

Identifierare: ER 2016:27
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 12
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvärdering av stödprogrammet för lokal och regional kapacitetsutveckling

Omfattar uppdragen Lokal och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt, som bedrivits 2018-2020

Energimyndigheten har under 2018-2020 genomfört regeringsuppdragen Lokal och regional kapacitetsutveckling och Hållbara transportlösningar som främjar att transporter nyttjas mer effektivt. De båda uppdragen har bedrivits i ett gemensamt stödprogram med fokus på att öka den organisatoriska kapaciteten och stärka förmågan att arbeta mer effektivt och strategiskt med energiomställning och minskad klimatpåverkan på lokal och regional nivå. Ramboll har utvärderat satsningen på uppdrag av Energimyndigheten. Utvärderingen är Energimyndighetens slutrapportering av de båda uppdragen.

Identifierare: ER 2021:5
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 60
ISBN 978-91-89184-92-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i bygg- anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i bygg- anläggning- och installationsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Identifierare: ER 2016:15
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifierar kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till de personer som ska genomföra energikartläggning i företag som klassas som bygg-, anläggnings- och installationsföretag.

Identifierare: ER 2020:31
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 54
ISBN 978-91-89184-78-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i energiföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Denna vägledning innehåller en arbetsgång som kan följas för att få en struktur vid genomförandet av en energikartläggningen för ett energiföretag . Exempel och beskrivningar är specifikt kopplade till energiföretag. De krav som författningarna avseende EKL ställer har vi förtydligat i texten så att det blir klart vad som är förslag på arbetsgång och vad som är författningskrav.

Identifierare: ER 2020:8
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 46
ISBN 978-91-89184-48-0
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifierar kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Denna vägledning riktar sig främst till personer som ska genomföra energikartläggning i företag med fastighetsverksamhet.

Identifierare: ER 2020:33
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 60
ISBN 978-91-89184-84-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Den här vägledningen riktar sig till stora företag med fastighetsverksamhet och fastighetsföretag, och beskriver ett arbetssätt för att genomföra energikartläggning som krävs enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Identifierare: ER 2016:07
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Denna vägledning beskriver arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning samt identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Identifierare: ER 2020:23
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-73-2
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i handelsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i handelsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan av energikartläggningen.

Identifierare: ER 2016:13
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i stora företag

För företag med en energianvändning över 10 GWh per år.

Den här vägledningen riktar sig till de företag som har en energianvändning över 10 GWh per år och tillverkande företag med en energianvändning under 10 GWh per år som har en SNI-kod 5–33. Vägledningen syftar till att ni som berörs av lagen ska få stöd för att uppfylla lagkraven och samtidigt tillföra nyttor i ert arbete med energifrågor inom ert företag genom att identifiera och sedan eventuellt implementera kostnadseffektiva energieffektiviserande åtgärder.

Identifierare: ER 2020:6
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 26
ISBN 978-91-89184-43-5
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Inför energikartläggningen 2020-2023.

Den här vägledningen hjälper er att genomföra den energikartläggning som alla stora företag
ska göra enligt lag. Vägledningen gäller för perioden år 2020 till 2024.

Identifierare: ET 2019:10
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 50 av 57