Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 69
Exkl. moms

Metodstöd Använd energi mer effektivt vid ytbehandling

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag med ytbehandling. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning hos företag med olika slags ytbehandling. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering inom ytbehandling – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:20
Utgivningsår: 2017
Format: 1
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att ta fram en väl fungerande åtgärdsplan för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Guiden beskriver arbetsprocessen från att ha en åtgärdslista från en energikartläggning till att ta fram en åtgärdsplan. I de olika avsnitten får du enkla tips och hänvisningar till fördjupad information och verktyg som kan vara till nytta i arbetet med att ta fram en detaljerad åtgärdsplan.

Identifierare: ET 2017:21
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 170
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering i företag

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik hos företag. Den visar även exempel på åtgärder för energieffektivisering som rör processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en för företag med ytbehandling.

Identifierare: ET 2017:17
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 135
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering i gjuterier

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för gjuterier. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för ytbehandling och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Identifierare: ET 2017:24
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 194
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Energieffektivisering inom ytbehandling

Vägledningen lyfter fram möjligheter med energieffektivisering, lagkrav, tillämpning av bästa teknik samt exempel på åtgärder för energieffektivisering för företag som arbetar med ytbehandling. Den kan användas som kunskapshöjande material för både miljötillsynspersonal och företag. Förutom denna finns ytterligare vägledningar i samma serie. En för gjuterier och en som rör de processer som är generella för alla branscher, även kallat stödprocesser.

Identifierare: ET 2017:19
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 194
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Från energikartläggning till åtgärdsplan

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att kunna prioritera åtgärder i din åtgärdslista efter en energikartläggning, för att sedan kunna föra in dem i en åtgärdsplan för energieffektivisering. Detta är en kortversion av publikationen Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering – en guide för företag. Där finner du fördjupad information om arbetsprocessen från åtgärdslista till åtgärdsplan.

Identifierare: ET 2017:22
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 189
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Företagets energitrappa

Börja på rätt nivå för ett strukturerat arbete

Detta material ska underlätta för dig som driver företag att arbeta med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete med energifrågor. Skriften är uppdelad i fyra steg.

Identifierare: ET 2017:23
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 84
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd. Energihushållning i jordbruk

Denna vägledning riktar sig till dig som jobbar med tillsyn enligt miljöbalken på en kommun eller länsstyrelse men också till dig som är jordbrukare. Vägledningen handlar om vanligt förekommande processer inom jordbruk.

Identifierare: ET 2018:04
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 179
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd. Energihushållning i jordbruk

En vägledning för dig som vill ha information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt jordbruk.

Identifierare: ET 2018:09
Utgivningsår: 2018
Format: 210x250
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Myndigheters arbete med energibesparing vintern 2022/2023

Resultat av regeringsuppdraget Energibesparing i statlig förvaltning.

Rapporten redovisar resultatet av Uppdraget att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen (Fi2022/02571). Bakgrunden till uppdraget var en bedömning att elpriserna den kommande vintern skulle bli de högsta i Sverige på flera årtionden vilket skulle påverka aktörer i samhället. Enligt uppdraget skulle 198 myndigheter vidta energibesparingsåtgärder. Energimyndigheten skulle månadsvis samla in uppgifter om mängd köpt el för september 2022 till och med mars 2023 från myndigheterna samt samla in vilka åtgärder de vidtagit för att minska sin elanvändning.

Till rapporten hör flera bilagor i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta dessa.

Identifierare: ER 2023:16
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 41
ISBN 978-91-7993-129-2
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategi: Flexibelt och robust energisystem

I din hand håller du en syntes som väl speglar det rådande kunskapsläget, samhällsaktörernas synpunkter och även Energimyndighetens samlade kunskap och erfarenhet gällande resurseffektivitet inom sektorn Flexibelt och robust energisystem. Denna strategi ska ses som ett stöd för att samla kraften som finns i Sverige, i syfte att rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå Riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030.

Identifierare: ER 2021:17
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 20
ISBN 978-91-7993-013-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategi: Fossilfria transporter

I din hand håller du en syntes som väl speglar det rådande kunskapsläget, samhällsaktörernas synpunkter och även Energimyndighetens samlade kunskap och erfarenhet gällande resurseffektivitet inom sektorn Fossilfria transporter. Denna strategi ska ses som ett stöd för att samla kraften som finns i Sverige, i syfte att rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå Riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030.

Identifierare: ER 2021:18
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 24
ISBN 978-91-7993-014-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategi: Framtidens handel och konsumtion

I din hand håller du en syntes som väl speglar det rådande kunskapsläget, samhällsaktörernas synpunkter och även Energimyndighetens samlade kunskap och erfarenhet gällande resurseffektivitet inom sektorn Framtidens handel och konsumtion. Denna strategi ska ses som ett stöd för att samla kraften som finns i Sverige, i syfte att rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå Riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030.

Identifierare: ER 2021:15
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 22
ISBN 978-91-7993-011-0
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategi: Produktion i världsklass

I din hand håller du en syntes som väl speglar det rådande kunskapsläget, samhällsaktörernas synpunkter och även Energimyndighetens samlade kunskap och erfarenhet gällande resurseffektivitet inom sektorn Produktion i världsklass. Denna strategi ska ses som ett stöd för att samla kraften som finns i Sverige, i syfte att rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå Riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030.

Identifierare: ER 2021:16
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 20
ISBN 978-91-7993-012-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategi: Resurseffektiv bebyggelse

I din hand håller du en syntes som väl speglar det rådande kunskapsläget, samhällsaktörernas synpunkter och även Energimyndighetens samlade kunskap och erfarenhet gällande resurseffektivitet inom sektorn Resurseffektiv bebyggelse. Denna strategi ska ses som ett stöd för att samla kraften som finns i Sverige, i syfte att rikta den dit den behövs som mest just nu, för att Sverige ska nå Riksdagens energieffektiviseringsmål till 2030.

Identifierare: ER 2021:14
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-7993-010-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Rapport februari 2020.

Energimyndigheten arbetar sedan juli 2017 tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Detta är en rapportering till regeringen om hur arbetet med sektorsstrategier framskrider.

Identifierare: ER 2020:14
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 50
ISBN 978-91-89184-54-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Sektorsstrategier för energieffektivisering – Sverige ska bli världsbäst på energieffektivisering

Den här rapporten är myndighetens första redovisning till regeringen av sektorsstrategiuppdraget. Redovisningen gäller den första fasen som innebär att myndigheten särskilt ska redogöra för 1) vilka sektorer som det kommer att tas fram en strategi för, 2) tidplan för det fortsatta arbetet, 3) vilka myndigheter som samråd ska ske med.

Identifierare: ER 2018:04
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Smart styrning av elanvändning

Analys av tekniska förutsättningar för utrustning samt rekommendationer för ökad efterfrågeflexibilitet – deluppdrag i regeringsuppdraget om att främja ett flexibelt elsystem.

En fortsatt elektrifiering av samhället är en förutsättning för att fasa ut användningen av fossila bränslen och begränsa klimatförändringarna. En kraftigt ökad elektrifiering medför dock utmaningar kopplat till leveranssäkerheten och tillförlitligheten i elsystemet. Elnätet har inte dimensionerats för den ökade lokala elanvändningen och elproduktionen, vilket leder till större risk för kapacitetsbrist i nätet. Efterfrågeflexibilitet är användarens förmåga att tillfälligt minska eller flytta sin användning. Efterfrågeflexibilitet är en av flera möjligheter som kan bidra till att lösa utmaningarna genom att en bättre balans uppnås mellan energiförsörjning och efterfrågan på energi.

Till rapporten/trycksaken finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2023:13
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 61
ISBN 978-91-7993-118-6
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Spara energi och sänk butikens kostnader

I en genomsnittlig livsmedelsbutik går omkring 50 procent av energin till kylning av varor, 25 procent till belysning och 25 procent till övriga processer som till exempel uppvärmning och ventilation. I broschyren ”Spara energi och sänk butikens kostnader” går det att läsa mer om hur livsmedelsbutiker kan energieffektivisera.

Identifierare: ET 2018:14
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Strengthen your company

By using energy more efficient

Together we can change how energy is being used in small and medium-sized enterprises. We offer a diverse portfolio of support that can help your company get started with improving energy efficiency.

Identifierare: ET 2017:27
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stärk ditt företag- med effektivare energianvändning

Var i verksamheten använder ditt företag mest energi? Kan ni använda mindre och arbeta mer hållbart? Vi erbjuder en rad olika stöd för små och medelstora företag som gör det lätt att komma igång och använda energi mer effektivt. Låt ditt företag vara med och bidra i omställningen till ett mer energieffektivt och hållbart samhälle, samtidigt som ditt företag kan få: • Sänkta kostnader • Ökad konkurrenskraft • Stärkt varumärke

Publikationen ersätter tidigare utgåva ET 2016:14.

Identifierare: ET 2018:6
Utgivningsår: 2018
Format: A5
Lagersaldo: 180
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tillsyn av energihushållning

För företag som vill veta mer om miljöbalkens krav på energihushållning.

Identifierare: ET 2018:2
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 154
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tips till dig som ska byta till vattenburet värmesystem

Ett faktablad med råd och tips till husägare som vill byta ut sin direktverkande elvärme mot ett vattenburet värmesystem.

Identifierare: ET 2023:11
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 4
ISBN 978-91-7993-133-9
Format: ,
Lagersaldo: 1371
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tre år med Energisteget

Energimyndigheten drev 2018–2020 programmet Energisteget med stöd till investeringar och projekteringar till energieffektivisering i sektorer från gruv- till tillverkningsindustrin vilka omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Programmet omfattade 105 miljoner kronor och syftade till att genomföra lagen om energieffektivisering i industrin.

Identifierare: ER 2021:20
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 42
ISBN 978-91-7993-021-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tänk längre!

En broschyr som vägleder dig som företag att uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning.

Identifierare: ET 2018:3
Utgivningsår: 2018
Format: .
Lagersaldo: 20
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 26 - 50 av 69