Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 18 av 18
Exkl. moms

Drivmedel 2016

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2016 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2017:12
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2017

Resultatet av den årliga rapporteringen av leveranser av drivmedel presenteras varje år. Rapporten beskriver 2017 års leveranser av drivmedel i Sverige. Resultatet av rapporteringen av biobränslen för värme- och elproduktion redovisas i år en särskild rapport.

Identifierare: ER 2018:17
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2018

Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten.

Rapporten är en gemensam redovisning av den rapportering som Energimyndigheten årligen tar in med stöd av drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten. Det är en årligen återkommande rapport och i årets version har vi lyft fram resultaten mera och beskrivningarna av regelverken ligger längre bak i rapporten. Vidare har vi även beskrivit ändringar i och nya bestämmelser som berör hanteringen av drivmedel. Vid halvårsskiftet trädde reduktionsplikten ikraft och det innebär att bestämmelserna har haft påverkan.

Identifierare: ER 2019:14
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Drivmedel 2019

Rapporten beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel levererade under 2019.

Identifierare: ER 2020:26
Utgivningsår: 2020
ISBN 978-91-89184-76-3
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2020

Rapporten beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel levererade under samt till och med 2020.

Identifierare: ER 2021:29
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 42
ISBN 978-91-7993-039-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2021

Rapporten redovisar sammanställda uppgifter baserat på rapportering enligt drivmedelslagen, lagen om hålbarhetskriterier för biodrivmedel och lagen om reduktionsplikt för bensin, diesel och flygfotogen. Innehåller bland annat infromation om vilka biodrivmedel som används, vilka råvaror de har producerats av och dess ursprung samt hur biodrivmedlen bidragit till att minska drivmedlens klimatpåverkan.

Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2022:08
Utgivningsår: 2022
ISBN 978-91-7993-076-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel 2022

Resultat och analys av rapportering enligt regelverken för hållbarhetskriterier, reduktionsplikt och drivmedelslag.

Rapporten redovisar sammanställda uppgifter baserat på rapportering enligt drivmedelslagen, lagen om hålbarhetskriterier för biodrivmedel och lagen om reduktionsplikt för bensin, diesel och flygfotogen. Innehåller bland annat information om vilka biodrivmedel som används, vilka råvaror de har producerats av och dess ursprung samt hur biodrivmedlen bidragit till att minska drivmedlens klimatpåverkan.
Till rapporten finns en bilaga med figurer och tabeller i Excel. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2023:19
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 36
ISBN 978-91-7993-134-6
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Drivmedel och biobränslen 2015

Mängder, komponenter och ursprung rapporterade i enlighet med drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Rapporten redovisar resultatet från rapporteringen av drivmedel och biobränslen enligt hållbarhetslagen och drivmedelslagen.

Identifierare: ER 2016:12
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Reduktionspliktens utveckling 2021-2030.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera vissa frågor om systemet med reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle. I rapporten ges förslag till reduktionspliktens fortsatta utformning och reduktionsnivåer för åren 2021-2030.

Identifierare: ER 2019:27
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2022 för reduktionsplikten

Delrapport 1 av 2.

Denna kontrollstation utgör den första av två rapporter som publiceras under 2022. Rapporten fokuserar på reduktionsplikten för bensin och diesel med avseende på konsekvensanalys och utvärdering av reduktionspliktens bidrag till utsläppsminskningar inom inrikes transport.

Identifierare: ER 2022:07
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 168
ISBN 978-91-7993-075-2
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation för reduktionsplikten 2022

Delrapport 2 av 2.

Detta är den andra delrapporten av två som redovisar Energimyndighetens uppdrag att under 2022 ta fram underlag till en kontrollstation av lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Fokus i delrapport ett var reduktionsplikten för bensin och diesel. Fokus i denna delrapport är reduktionsplikten för flygfotogen.

Identifierare: ER 2022:15
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 103
ISBN 978-91-7993-090-5
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrmedel för nya biodrivmedel

Behov och utformning av styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med nya tekniker.

I rapporten redovisas ett regeringsuppdrag om att analysera behov och eventuell utformning av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med tekniker som ännu inte är kommersiellt etablerade. I rapporten redovisas också bedömningar om hur den svenska biodrivmedelsproduktionen kan väntas utvecklas med respektive utan sådana styrmedel.

Identifierare: ER 2021:22
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 78
ISBN 978-91-7993-028-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera skattereduktionen av rena och höginblandade flytande biodrivmedel och denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Identifierare: ER 2021:9
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 79
ISBN 978-91-7993-004-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning

För komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen (STEMFS 2017:3) och Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel (STEMFS 2021:1).

Vägledningen ger förklaring till drivmedelslagen och dess föreskrifter, och beskriver rapportering, måluppfyllnad och miljöinformation kring drivmedel.

Identifierare: ER 2021:3
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 22
ISBN 978-91-89184-90-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning

gällande regelverket om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa drivmedel (för bensin, diesel och flygfotogen). Version 1.0.

I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

Identifierare: ER 2023:03
Utgivningsår: 2023
ISBN 978-91-7993-107-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Denna vägledning utgör en mer omfattande vägledning jämfört med tidigare publicerad ”Grundläggande information till rapporteringsskyldiga” ER 2021:21. Ersätter tidigare vägledningar ER 2021:21, ER 2020:15, ER 2015:30, ER 2012:27

Till rapporten finns en kompletterande bilaga om växthusgasberäkningar. Klicka på Ladda ner för att hämta filen.

Identifierare: ER 2021:33
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 92
ISBN 978-91-7993-043-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle

Energimyndigheten har meddelat föreskrifter om reduktionsplikten. I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

Identifierare: ER 2018:21
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier. I denna version har vi kompletterat med information om anläggningsbesked och uppdateringar i främst kapitel 7 avseende avfall och restprodukter.

Ersätter tidigare vägledningar ER 2015:30 och ER 2012:27.

Identifierare: ER 2020:15
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 92
ISBN 978-91-89184-60-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 18 av 18