Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 17 av 17
Exkl. moms

Användarhandledning för styrel

Användarhandledning för styrel utgör ett metodstöd vid användningen av planeringsdokumenten i styrel. Handledningen beskriver hur planeringsdokumenten är uppbyggda samt hur de ska användas för att fungera som avsett. Denna användarhandledning är bilaga i Handboken för styrel, planeringsomgång 2019 – 2021.

Identifierare: ET 2018:11
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Elavbrott – vad gör jag nu?

Råd till privatpersoner.

Faktabroschyr med konkreta råd och tips till privatpersoner om hur man själv kan förebygga och lindra konsekvenser av el-och värmeavbrott. ”Elavbrott - vad gör jag nu?” är en del i en serie informationsmaterial. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Identifierare: ET 2019:8
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiberedskap för bostadsrättsföreningar

En guide som gör dig förberedd inför störningar och avbrott i energiförsörjningen.

Då avbrott i energiförsörjningen kan få stor påverkan på vår vardag är det bra att förbereda sig för att minimera möjliga negativa effekter. Den här broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och har tagits fram inom ramen för energi- och klimatrådgivningens nationella satsning på energiberedskap.

Identifierare: ET 2024:07
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 20
ISBN 978-91-7993-170-4
Format: ,
Lagersaldo: 4350
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiberedskap för småhusägare och samfällighetsföreningar

En guide som gör dig förberedd inför störningar och avbrott i energiförsörjningen.

Då avbrott i energiförsörjningen kan få stor påverkan på vår vardag är det bra att förbereda sig för att minimera möjliga negativa effekter. Den här broschyren vänder sig till småhusägare och samfällighetsföreningar och har tagits fram inom ramen för energi- och klimatrådgivningens nationella satsning på energiberedskap.

Identifierare: ET 2024:06
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 20
ISBN 978-91-7993-168-1
Format: ,
Lagersaldo: 4175
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiförsörjning för totalförsvaret

Genom regeringsuppdraget Energiförsörjning för totalförsvaret har Energimyndigheten haft i uppdrag att föreslå en geografisk indelning av Sverige, inom vilken det ska vara möjligt att beräkna normalbehovet samt uppskatta energibehovet för totalförsvaret. Utöver detta har Energimyndigheten också haft i uppdrag att ta fram en modell för att beräkna elbehovet för totalförsvaret.

Identifierare: ER 2024:04
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 51
ISBN 978-91-7993-150-6
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förslag till en fjärrvärme- och kraftvärmestrategi

Delrapportering till uppdrag Förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn samt rapportering av deluppdrag 5. Kartläggning av potentialen i befintlig och outnyttjad elproduktion i Uppdrag att stärka försörjningstryggheten i energisektorn.

Fokus i den första delleveransen ligger på att analysera kraftvärmens konkurrenskraft, lönsamhet och systemnyttor med förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att undanröja hinder för en mer effektiv användning av kraftvärmen samt en kartläggning av potentialen i befintlig och outnyttjad elproduktion samt orsaker till att den inte tillgängliggjorts elmarknaden.

Identifierare: ER-2023:14
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 160
ISBN 978-91-7993-123-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förslag till en fjärrvärme och kraftvärmestrategi - Slutleverans

Förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn Del 2 av 2.

Del 2 av fjärrvärme- och kraftvärmestrategin konstaterar att nyttan med fjärrvärmen och kraftvärmen är stor. Rapporten går igenom villkoren och förutsättningarna för lönsamhet och investeringar på en föränderlig marknad och svåröverblickbart energisystem. Rapporten djupdyker i EU-direktiv, biobränsle, prismodeller, stödtjänster, värmeberedskap, bio-CCS och avfalls-CCS, fjärrvärme från små modulära reaktorer, spillvärmepotentialer och möjligheten att minska det fossila avfallet i fjärrvärmen.

Identifierare: ER 2023:27
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 175
ISBN 978-91-7993-149-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Handledning för beredskapslagring av olja

Avsikten med denna handledning är att ge de företag som är lagringsskyldiga, potentiellt lagringsskyldiga eller tillhandahåller lagringstjänster en helhetsbild om vad som gäller för svensk beredskapslagring av olja samt en översiktlig beskrivning av gällande internationella avtal och svensk lagstiftning. Handledningen är inte en uttömmande beskrivning av den aktuella lagstiftningen utan ska snarare ses som en vägledning om den praktiska tillämpningen.

Identifierare: ET 2016:09
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 59
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Placering av befattning i säkerhetsklass

Vägledning om placering av befattning i säkerhetsklass och registerkontroll.

Den här vägledningen riktar sig till er som ska ansöka om beslut om placering i säkerhetsklass hos Statens energimyndighet (Energimyndigheten).

Identifierare: ER 2022:12
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-7993-080-6
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Risken för avbrott i fjärrvärme

Utredning om fjärrvärmeföretagens ekonomiska ställning samt deras förmåga att förebygga och åtgärda avbrott

Fjärrvärme har en särställning på värmemarknaden i och med sin storskalighet och dominans i landets tätorter. För att värna samhällets funktionalitet har Energimyndigheten granskat fjärrvärmeföretagens förmåga att motstå och hantera såväl betydande ekonomiska påfrestningar som avbrott. Fjärrvärmens försörjningstrygghet är inte reglerad i författning. Fjärrvärmebranschen verkar väl rustad att stå emot eventuella ekonomiska chocker även om det finns ett fåtal mindre bolag som ser ut att ha särskilda utmaningar. Oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveranser sker, men blir sällan långvariga. Det finns dock brister i fjärrvärmeföretagens förmåga att förebygga och hantera avbrott, exempelvis rörande risk- och sårbarhetsanalyser. Energimyndigheten förordar i rapporten bland annat att någon form av reglering av försörjningstryggheten avseende fjärrvärme bör utredas.

Identifierare: ER 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 119
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Handbok för styrel 2019-2021 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån erfarenheter från tidigare nationella planeringsomgångar och ersätter Handbok för styrel 2014-2015.

Identifierare: ET 2018:10
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Styrel Handbok

2023–2025.

Handbok för styrel 2023–2025 är ett stöd för de som arbetar med styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Den här handboken är uppdaterad och ersätter Handbok för styrel 2019–2021.

Identifierare: ET 2023:14
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 24
ISBN 978-91-7993-148-3
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Säkerhetskänslig verksamhet i fjärrvärmeförsörjningen

Vägledning om säkerhetsskydd.

Denna vägledning riktar sig till dig som är verksamhetsutövare inom fjärrvärmeförsörjningen, som ett stöd vid en genomlysning av er verksamhet. Vägledningen tar upp ett antal faktorer och indikatorer som ger en indikation på att säkerhetskänslig verksamhet kan förekomma i er verksamhet. Om ni vid en genomlysning av er verksamhet anträffar en eller flera faktorer eller indikatorer, ska ni se det som signal om att ni bör göra en säkerhetsskyddsanalys.

Identifierare: ET 2023:02
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 12
ISBN 978-91-7993-104-9
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Säkerhetskänslig verksamhet i olje- och drivmedelsförsörjningen

Vägledning och säkerhetsskydd.

Vägledningen riktar sig till verksamheter inom olje- och drivmedelsförsörjningen. Vägledningen är ett stöd vid en genomlysning av verksamhet för att ta reda på om det finns behov av att göra en säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.

Identifierare: ET 2023:10
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 12
ISBN 978-91-7993-132-2
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning till Statens Energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn (STEMFS 2021:3)

Vägledning till statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn (STEMFS 2021:3)

Identifierare: ER 2022:17
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 47
ISBN 978-91-7993-093-6
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Värme i lägenheten vid elavbrott

Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta? I det här informationsmaterialet får du som bor i lägenhet tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i bostaden under ett längre el- eller värmeavbrott vid kall väderlek.

Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, hur du kan skapa ”nödrum” som håller temperaturen längre och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma lägenheten.

Broschyren är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott.

Identifierare: ET 2019:11
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Värme i villan vid längre elavbrott

I den här broschyren får du som äger ett enfamiljshus tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i huset under ett längre elavbrott eller vid andra störningar i ditt uppvärmningssystem vintertid.

Du får bland annat reda på hur snabbt ett hus kyls ut, vad som kan hända om temperaturen blir för låg och vilka hjälpmedel du kan använda för att värma huset

Broschyren är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott.

Identifierare: ET 2019:12
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 17 av 17