Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 69
Exkl. moms

10 år med PFE

PFE var ett program för energieffektivisering i den svenska energiintensiva industrin. Den här rapporten är Energimyndighetens summering av 10 år med styrmedlet. Rapporten innehåller resultat, men även slutsatser och lärdomar som utgår från såväl framgångsfaktorer hos PFE som identifierade förbättringsmöjligheter.

Identifierare: ER 2016:28
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Belysningsutmaningen

Redovisning av uppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet

Rapporten är Energimyndighetens redovisning av regeringsuppdrag ”Belysningsutmaningen” som är Sveriges medverkan i det globala initiativet Global Lighting Challenge (GLC). Syftet med Belysningsutmaningen var att genom dialog och aktiviteter öka kunskapsnivån, intresset och andelen energieffektiv belysning i Sverige. I arbetet med detta har Energimyndigheten genomfört seminarier och andra event, faktaunderlag om belysning har tagits fram och förslag till vidare sastningar presenteras.

Identifierare: ER 2018:9
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Belysningsutmaningen (engelsk text på andra sidan): The Swedish Lighting challenge

– Från global till lokal satsning: – From global to local venture

Några resultat från Belysningsutmaningen, en nationell kraftsamling 2016-2018. Syftet var att öka dialog, kunskapsnivå och övergång till energieffektiv belysning för att halvera elanvändningen för belysning i Sverige. På svenska och engelska.

Identifierare: ET 2018:5
Utgivningsår: 2018
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Coaches for Energy and Climate

Coaches for Energy and Climate is a national initiative that combines coaching and knowledge transfer between other companies, to improve your company’s energy efficiency and reduce operational costs. The participation in the program is free and funded by European Regional Development Fund.

Identifierare: ET 2017:6
Utgivningsår: 2017
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Effektiv användning av energi, effekt och resurser

För att underlätta elektrifieringen.

Energimyndighetens redovisning av uppdrag om effektivare användning av energi, effekt och resurser för att underlätta elektrifieringen. Effektiv och flexibel användning av energi möjliggör en snabbare, mer kostnadseffektiv omställning och dämpar behovet av ny elproduktion och nya elnät. Potentialen för energieffektivisering och ökad flexibilitet är stor i samtliga användarsektorer. En flexibel och resurseffektiv elanvändning är en nödvändig del av ett hållbart energisystem.

Identifierare: ER 2024:03
Utgivningsår: 2024
Sidomfång: 159
ISBN 978-91-7993-147-6
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Effektåtgärder

Kunskapsunderlag för industri och fastighetsbolag.

Denna vägledning utgör ett kunskapsunderlag kring effektåtgärder för elkonsumenter,
med fokus på industri- och fastighetsföretag. Tyngdpunkten ligger på en beskrivning
av möjliga effektåtgärder, som sträcker sig från energieffektivisering och enklare
förändringar i schemaläggning och befintliga styrsystem, till mer komplexa åtgärder, exempelvis energilager, som kan kräva betydande investeringar. Framställningen
kombineras med goda exempel från industri- och fastighetsbolag som genomfört åtgärder.

Identifierare: ET 2023:07
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 42
ISBN 978-91-7993-124-7
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energianvändning i digitala system, datacenter och kryptovaluta

Förstudie om nuläge, metoder och statistik för att följa utvecklingen.

Denna rapport är en redovisning av Energimyndighetens regeringsuppdrag om att utreda metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digital infrastruktur och digitala system, i synnerhet datacenter. I rapporten beskrivs digital infrastruktur, datacenter, kryptovaluta och dess energianvändning, samt hur detta kan följas inom statistiken. Rapporten utgör ett första steg mot bättre statistik och kunskap inom området.

Identifierare: ER 2023:04
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 47
ISBN 978-91-7993-108-7
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energikartlägg din bostadsrättsförening

Stödet för energikartläggning på upp till 50 000 kronor vänder sig till små och medelstora företag. Även bostadsrättsföreningar kan ansöka om de uppfyller kravet på en årlig energianvändning över 300 megawattimmar, vilket motsvarar energianvändningen för cirka 30 lägenheter.

Identifierare: ET 2017:3
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energikartlägg ditt lantbruk

I ett lantbruk kan många delar energieffektiviseras, till exempel genom minskad ventilationen de tider då djuren är ute, uppvärmning med flis istället för el och genom att köra sparsamt. Du som är lantbrukare kan ansöka om stöd för energikartläggning på upp till 50 000 kronor för att få koll på energianvändningen.

Identifierare: ET 2017:2
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 148
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energikoll i små och medelstora företag

I Energikoll i små och medelstora företag får du handfasta tips, verktyg och checklistor som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering. Handboken är en del i Energimyndighetens satsning på stöd till små och medelstora företag för att sänka sin energianvändning. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns www.energimyndigheten.se/smf

Identifierare: ET 2017:29
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 110
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energilyftet

Vykort

Kort information om Energilyftet - en kompetenshöjande kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Identifierare: ET 2016:10
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 74
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkningen visar vägen

så väljer du däck till din bil.

Ta en titt på energimärkningen nästa gång du ska köpa nya däck. Den hjälper dig att hitta energismarta däck med bra väggrepp i vått väglag – och den gör det enklare att välja vinterdäck! PS. Dubbdäck har inte någon energimärkning.

Identifierare: ET 2021:12
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 4
ISBN 978-91-7993-022-6
Format: -
Lagersaldo: 578
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Grönt hyresavtal

För att minska lokalers resurs- och energianvändning. Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första avtalsmall för minskad energianvändning och miljöpåverkan för lokaler. Avtalsmallen har ett inbyggt miljötänk som ger dig som fastighetsägare (eller hyresgäst) möjlighet att skapa goda affärer och komma längre i energi- och hållbarhetsarbetet. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar.

Identifierare: ET 2017:31
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Guiden är ett stöd för företag som vill ta steget från en energikartläggning till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kan ge verkliga besparingar. Guiden vänder sig främst till företag som har liten erfarenhet av att genomföra energieffektiviserande åtgärder eller som saknar särskilda resurser för att arbeta med energieffektivisering. Informationen i guiden är däremot även relevant för företag.

Identifierare: ET 2017:11
Utgivningsår: 2017
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Handbok för projektledare – inspiration och stöd för planering, genomförande och uppföljning av lyckade energieffektiviseringsprojekt

Handboken beskriver vad som kännetecknar ett väl planerat och genomfört projekt, ger goda exempel, samt nämner vanliga misstag som görs. Det ges också en sammanfattning av de faktorer som bör beaktas för att få till stånd framgångsrika projekt.

Identifierare: ET 2016:17
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Handel – så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt handelsföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva handelsföretaget, tillsammans med den anlitade energikartläggaren, beskriva hur de har resonerat.

Identifierare: ET 2016:30
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och kylning

Underlag för rapportering enligt energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU)

Syftet med rapporten är att i enlighet med artikel 14.1 i direktiv 2012/27/EU (Energieffektiviseringsdirektivet, EED) uppdatera Sveriges heltäckande bedömning av potentialen för tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla. Om utredningen kommer fram till att det finns en potential för mer förnybar värme och kyla och effektivare värme och kyla än vad marknaden klarar av att tillhandahålla på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt så ska lämpliga styrmedel föreslås.

Identifierare: ER 2020:34
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 126
ISBN 978-91-89184-85-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Hur du använder fysisk planering som verktyg i omställningsarbetet

Inspiration till ert klimatarbete

Guiden ger stöd i att arbetet med att utveckla nya arbetssätt för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering och innehåller verktyg och metoder för mer tvärsektoriellt samarbete. Projekten inom fysisk planering finansierades av Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling mellan 2018 och 2020.

Identifierare: ET 2021:09
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 27
ISBN 978-61-7993-018-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Hur du gör upphandling till ett verktyg i er energi- och klimatomställning

Inspiration till ert klimatarbete.

Den här guiden vänder sig till dig som vill få till bättre energi- och klimatkrav vid upphandlingarna inom din kommun eller region. Guiden är baserad på aktiviteter och goda exempel från offentliga upphandlingar som genomförts runt om i landet under åren 2018–2020, inom ramen för Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Identifierare: ET 2021:08
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 34
ISBN 978-91-7993-016-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Hur du ställer om era pendlings- och tjänsteresor

Inspiration till ert klimatarbete.

Denna guide vänder sig till dig som arbetar med att ställa om till mer klimatsmarta pendlings- och tjänsteresor i en region eller kommun. Guiden är baserad på erfarenheter från åtta projekt, som mellan 2018 och 2020, har arbetat med just den frågan och som stått inför samma utmaningar som du. Projekten var finansierade av Energimyndighetens program Lokal och
regional kapacitetsutveckling.

Identifierare: ET 2021:07
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 33
ISBN 978-91-7993-016-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Husguiden

För dig som vill energieffektivisera ditt hus.

Husguiden vänder sig till dig som bor i villa, parhus, radhus eller äger en sommarstuga och vill minska energianvändningen i ditt hus. Guiden presenterar vad du kan göra, i vilken ordning, samt var du kan få
hjälp.

Identifierare: ET 2022:08
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 8
ISBN 978-91-7993-101-8
Format: ,
Lagersaldo: 3800
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Industri - så gjorde vi

Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Detta är ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt tillverkande industriföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva företaget, tillsammans med den.

Identifierare: ET 2016:31
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 34
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lysrörets tid är snart förbi

Dags att byta till LED-belysning.

Här har vi samlat tips till alla er som ska byta från lysrör till LED-belysning i era lokaler. Under 2023 fasas T5-lysrör, T8-lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden. De innehåller kvicksilver och är inte lika effektiva som LED-alternativ. Det är ett bra tillfälle att se över belysningen i lokalerna.

Identifierare: ET 2023:03
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 2
ISBN 978-91-7993-109-4
Format: ,
Lagersaldo: 718
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt företag

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt företag. Tipsen gäller stödprocesser som de flesta företag använder. Det innebär bland annat belysning, ventilation, lokalvärme, lokalkyla och tryckluft. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i företag – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:18
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 145
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Metodstöd Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri

I denna vägledning finns information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt gjuteri. Tipsen gäller produktionsprocesser som har en hög energianvändning. Detta är en kortversion av publikationen Energieffektivisering i gjuterier – en vägledning för bästa teknik. Där finns fördjupad information om möjligheter med energieffektivisering, lagkrav och tillämpning av bästa teknik.

Identifierare: ET 2017:25
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 200
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 69